SOL

SOL

Learning Outcomes
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအကြောင်းနှင့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများကို သိနားလည်စေရန်
 2. အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းသိရှိစေရန်
 3. အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လူတစ်ဦးချင်းအလိုက်၊ လူအုပ်စုအလိုက် တာဝန်များ၊ အခန်းကဏ္ဍများကို သိနားလည်စေရန်
Total Modules

Total Exercises

6 lessons

Course duration

5 hours

Course Type

Self-paced

tj
Transitional Justice
Free
Learning Outcomes
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. လိင်၊ လိင်ဝိသေသခံယူမှုနှင့် လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုများကို သိနားလည်စေရန်။
 2. ဆိုဂျီအခြေပြု ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများနှင့် ဆိုဂျီပါဝင်မှု အကြောင်းသိနားလည်စေရန်။
 3. ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆိုဂျီကိုနားလည်ပြီး လေးစားအသိအမှတ်ပြုမှုရှိလာစေရန်။
Total Modules

Total Exercises

10 lessons

Course duration

10 hours

Course Type

Self-paced

soegic
SOGIESC: Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics
Free
Learning Outcomes
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို သိနားလည်စေရန်။
 2. လူ့အခွင့်အရေးသမိုင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများကို သိရှိစေရန်။
 3. လူမှုအသိုင်းအဝန်းအတွင်းရှိလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များကို သိနားလည်စေရန်။
Total Modules

Total Exercises

6 lessons

Course duration

3 hours

Course Type

Self-paced

hr
Human Rights
Free
About this course

ဇီဝသဲဖြင့်ရေသန့်စင်ခြင်းသင်ခန်းစာတွင် သဘာဝပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီး ဇီဝသဲရေသန့်စင်စနစ်ကို မည်သိုအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ကို အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြထားသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းမှစ၍ ရေသန့်စင်ခြင်း၊ လုံခြုံစွာရေသိုလှောင်ခြင်းများကိုပါ ထည့်သွင်းညွှန်ပြထားပါသည်။ လက်တွေ့ သဘာဝပစ္စည်းများမှ မီးသွေးထုတ်လုပ်ခြင်းမှစတင်ပြီး ဇီဝသဲဖြင့် ရေသန့်စင်စနစ်ကို လက်တွေ့စီစဉ်ခြင်းကိုပါ လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။

Learning Outcomes
  သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ဤသင်ခန်းစာပြီးဆုံးပါက ရေအရင်းအမြစ်အကြောင်းသိရှိပြီး လက်တွေ့ ရေသန့်စင်ခြင်းစနစ်အကြောင်းကိုပါသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏လူထုအတွက် ရေသန့်စင်ခြင်းစနစ်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Total Modules
 • မီးသွေးပြုလုပ်ပုံ
 • ကျောက်စရစ်များထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပုံ
 • ရေသန့်ဖြစ်ပေါ်ပုံ

Total Exercises

6 lessons

Course duration

2 hours

Course Type

Self-paced

biosand
Bio-sand Water Filtering System
Free
About this course

In the "Introduction to Basic Frame Loom Weaving" course, learners embark on a creative journey exploring the art of weaving using a frame loom. Starting with a rich historical context, participants delve into the importance of weaving across different cultures and gain an understanding of various loom types. The course provides comprehensive insights into frame loom weaving techniques. Participants develop the skills needed to create beautiful woven pieces. This course is designed for beginners, requiring no prior experience, and serves as a gateway to the world of frame loom weaving.

Learning Outcomes
  From understanding the history of weaving to mastering the intricacies of frame loom assembly, learners will delve into yarn selection, essential tools, and various weaving techniques. The course covers creating patterns, exploring color theory, and adding texture to woven pieces. Hands-on projects such as coasters, wall hangings, and small mats provide practical application, while troubleshooting and finishing modules ensure a thorough grasp of the craft. Additionally, learners will be introduced to advanced weaving techniques and materials, fostering a holistic appreciation for frame loom weaving.
Total Modules

Total Exercises

9 lessons

Course duration

4 hrs

Course Type

Self-paced

table loon
Basic Frame Loom Weaving
Free
သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာ

Eco-Printing သင်ခန်းစာသည် မိမိပတ်၀န်းကျင်ရှိ သဘာဝသစ်ရွက်၊အခွံ၊ပန်းပွင့်များထံမှ သဘာဝမှရရှိသောချည်ထည်များ (ပိတ်စ၊အကျီ) စသည်တို့ပေါ်သို့ ပုံသဏ္ဠန်၊ အရောင် ၊ပုံရိပ် များကို ကူးယူပုံဖော်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ
 1. သင်ကြားရခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတိုးပွားလာစေရန်
 2. အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုများနည်းပါးစေပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအထိလုပ်ကိုင် နိုင်စေရန်
 3. သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို ပိုမိုချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလာစေရန်
 4. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
သင်တန်းပြီးရလဒ်များ
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရာတွင်တထောင့်တနေရာကနေပါ၀င်နိုင်မည်။
 2. မိမိပတ်၀န်းကျင်ရှိ သစ်ရွက်များ၊ အခေါက်များ အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်။
 3. မိမိပတ်၀န်းကျင်ရှိ သစ်ရွက်များ၊ အခေါက်များ အသုံးပြုပြီး ၀င်ငွေတခုရရှိနိုင်အောင် ဖန်တီးနိုင်မည်။
 4. သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို မထိခိုက်စေသော ထုတ်ကုန်များဖန်တီးနိုင်မည်။
ပါ၀င်သောသင်ခန်းစာများ
 • Types of Eco Printing ( Eco Printing ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ)
 • Which types of material can Eco Printing be done on? ( Eco Printing ကမည်သည့်အရာတွေပေါ်မှာ ပြုလုပ်နိုင်မလဲ)
 • Tips and Warnings (Eco printing နဲ့ပက်သက်ပြီးသိရှိရမည့်အချက်အလက်များ)
 • Eco-Print ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်ပစ္စည်းများ
 • ချုပ်ဆေးအသုံးပြုရာတွင်ပါဝင်ရမည့်ပစ္စည်းများ
 • Eco Printing ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
 • ဆက်စပ်သင်ခန်းစာများ
 • Types of Natural Dyes
 • စမ်းသပ်ပြီးသောသစ်ရွက်များ၏အရောင်များနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
 • ဆိုးဆေးများအသုံးပြုရာတွင်သုံးသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရောင်များ
 • နမူနာထုတ်ကုန်များ
 • ဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည့် Youtube Channel Link များ
 • အခြေခံအရောင်သဘောတရား (Basic Color Theory)
 • ဒီဇိုင်းသစ်ထုတ်ခြင်း (Creating new design)

Total Exercises

14 lessons

Course duration

၄နာရီ- ၇ နာရီ (ပေါင်းချိန် အပါအ၀င်)

Course Type

Self-paced

Eco-Printing
Eco-Printing
Free
သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာ

ဆပ်ပြာနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်လုပ်နည်း သင်ခန်းစာသည် အခုမှ စလေ့လာလိုသူများအတွက် သင့်လျော်ပြီး အချိန် ၃နာရီဖြင့် သင်ခန်းစာများကို လေ့လာမည်ဆိုပါက ဆပ်ပြာနှင့်ခေါင်းလျော်ရည် လုပ်နည်းကို တတ်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံကို ပိုင်နိုင်သွားပါက နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်မြင့်သင်ခန်းစာများကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ
 1. ဆပ်ပြာဆိုတာ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြီး သုံးလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အသိရရှိစေရန်
 2. ရာသီဥတု၊ နေရာဒေသ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိအသားအရေ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုက်ညီတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြီး တီထွင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပျော်စရာကောင်းသော အချိန်လေးများကို ဖန်တီးယူလို့ရတယ်ဆိုတာသိစေရန်
 3. ပလပ်စတစ်ဗူး/ပုံးများသုံးစွဲမှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် ပလပ်စတစ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချရာရောက်ခြင်း၊ အိမ်တွင်း တနိုင်တပိုင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒေသခံများ ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်း၊ ပြည်ပသွင်းကုန်လျှော့ချရာရောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးထူးများ ရစေရန်
 4. ဆပ်ပြာရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ပိုမိုနားလည်လာမယ်။ (glycerin base soap) ကိုသုံးပြီး ဆပ်ပြာပြုလုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် glycerin သည် ကိုယ်ပေါ်တွင် ရှိသင့်သော အဆီနှင့် အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ မလိုအပ်သော အညစ်အကြေးနှင့် ဖုန်များကို သန့်စင်ပေးသည့်အတွက် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သင်တန်းပြီးရလဒ်များ
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. ဆပ်ပြာကို ရာသီဥတု၊ နေရာဒေသ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိအသားအရေ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုက်ညီတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြီး တီထွင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပျော်စရာကောင်းသော အချိန်လေးများကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်မယ်။
 2. Shampoo and soap သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်။
 3. ပိုက်ဆံ အကုန်အကျ သိသာစွာ သက်သာလာမယ်။ပလပ်စတစ်ဗူး/ပုံးများသုံးစွဲမှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် ပလပ်စတစ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချလာနိုင်မယ်။
 4. အိမ်တွင်း တနိုင်တပိုင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒေသခံများ ဝင်ငွေတိုးလာမယ်။
 5. ပြည်ပသွင်းကုန်လျှော့ချရာရောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးထူးများ ရစေမယ်။
ပါ၀င်သောသင်ခန်းစာများ
 • Melt and Pour နည်းဖြင့်ဆပ်ပြာပြုလုပ်ခြင်း (Melt and Pour Soap Making)
 • သဘာဝ ဆပ်ပြာပြုလုပ်ခြင်း (Natural Soap Making)Soap Making ( Aloe Vera Soap, Tomato Soap, Coffee Soap, Tamarind Soap, Yogurt Soap, Neem Soap, Cinnamon Soap, Bamboo Charcoal Soap, Oatmeal Soap, Rice Soap, Potato Soap, Green Tea Soap, Cucumber Soap, Carrot Soap, Thanaka Soap)
 • ခေါင်းလျှော်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း (Shampoo Making)
 • သဘာဝခေါင်းလျှော်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း(Natural Shampoo Making)
 • ရေချိုးဆပ်ပြာပြုလုပ်ခြင်း (shower gel making)
 • အခြေခံအရောင်သဘောတရား (Basic Color Theory)
 • ဒီဇိုင်းသစ်ထုတ်ခြင်း (Creating new design)

Total Exercises

7 lessons

Course duration

၃ နာရီ (ပြန်ပြီးလေ့ကျင်ပါက ၅နာရီမှ ၇နာရီအတွင်းကြာနိုင်ပါသည်။)

Course Type

Self-paced

soap
အခြေခံ ဆပ်ပြာ,ရေချိုးဆပ်ပြာ နှင့် ခေါင်းလျှော်ရည် ပြုလုပ်ခြင်း
Free
About this course

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများနှင့်တကွ နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာပြုမူနေထိုင်စေနိုင်ရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။

Learning Outcomes
  ယခုသင်ခန်းစာကို သင်ယူ‌လေ့လာပြီးပါက အောက်ပါတို့ကို သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 1. ဒီမိုကရေစီမူများနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များအကြောင်းကိုနားလည်စေရန်။
 2. ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များနှင့် လူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုအကြောင်းများကိုသိရှိစေရန်။
 3. ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများအကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့၏ခြယ်လှယ်မှုများ၊ ပလက်ဖောင်းများကို ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီ အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပုံများကို သဘောပေါက်နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Total Modules
 • Democratic Principles and Fundamental Freedoms
 • Religious Tolerance and Social Cohesion
 • Digital Media Literacy

Total Exercises

24 lessons

Course duration

10 hours 50 minutes

Course Type

Self-paced

efdc
Essentials for Digital Citizenship
Free


About this course

Learning Outcomes
Total Modules

Course Type

Self-paced

sel img
SOGIESC
Free
About this course

Beginner friendly on-boarding training package for Classroom Officers for smooth operations

internal only
Training for Classroom Officers


About this course

ယခုဘာသာရပ်လေးမှာတော့ သင်ယူလေ့လာသူတို့ကို မိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သူဖြစ်ရုံသာမက သူတစ်ပါးခံစားချက်ကိုပါနားလည်ပေးတတ်သူ၊ ကိုယ်ချင်းစာပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်၊ မိမိကိုယ်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်၊ ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါတိကျမှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ဖြေရှင်းတတ်အောင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ လေ့လာသူတို့အနေနဲ့ ကျရှုံးမှုတွေကနေသင်ယူနိုင်ပြီး လဲကျတိုင်းပြန်ထနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေဖြစ်လာပြီး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

Learning Outcomes
 • မိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သူဖြစ်ရုံသာမက သူတစ်ပါးခံစားချက်ကိုပါနားလည်ပေးတတ်သူဖြစ်လာမည်။
 • မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ယဥ်ကျေးသိမ်မွေ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည်။
 • ပြဿနာများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ဖြေရှင်းတတ်လာမည်။
 • စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေဖြစ်လာပြီး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာမည်။
Total Modules
 • Bringing Together Your Past and Future
 • Managing Tough Emotion
 • Building Relationship
 • Soft Skills
 • Dealing with Conflict
 • Striving for Resilience
 • Overall wellbeing
 • Identifying your strength

Course Type

Self-paced

sel img
Social Emotional Learning
Free
About this course

ပေါက်ကွဲပစ္စည်းအမျိူးအစားများ၊ ထောင်ချောက်မိုင်း၊ လက်လုပ်မိုင်းများအကြောင်း နှင့် ရပ်ရွာများမှပြုလုပ်လေ့ရှိသော အန္တရယ်ရှိသည့်လုပ်ရပ်များအား ကာကွယ်လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Learning Outcomes
 • ပေါက်ကွဲပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုသိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းတို့မှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောမလိုလားအပ်သည့်အန္တရယ်များကိုကြိုတင် ကာကွယ် ရှောင်ရှား၍ မတော်တဆတွေ့ကြုံလျှင် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Total Modules

Total Exercises

8 lessons

Course duration

1 hours 12 minutes

Course Type

Self-paced

mre img
Mine Risk Education


Free


About this course

This course will cover basic concepts of primary health care in emergency conditions which is a knowledgeable and useful course for everyone in every situation. You will be able to know how to cure and how to prevent the diseases including Abdominal Pain, Bleeding, Coma, Tetanus and other related primary health problems. This course will take only (4) learning hours with a total 18 lectures and have to engage with quizzes and discussions sessions at the end of the course. 

Learning Outcomes
 • To get the basic concepts of primary health care in emergency conditions.
Total Modules

Total Exercises

18 lessons

Course duration

4 hours

Course Type

Self-paced

bh img
Basic Healthcare
Free
About this course

To promote the awareness of Freedom of Assembly, International Centre for Not-For-Profit Law and Spring University Myanmar (SUM) are co-created an interactive educational module for Myanmar students, focused on international standards and case studies with Learning videos, reading materials, slides and quizzes. This resource will allow the students to acknowledge and bring attention to issues, demand change, and answers from public officials.

Freedom of Assembly
Freedom of Assembly
Free
About this course

To promote the awareness of Freedom of Association, International Centre for Not-For-Profit Law and Spring University Myanmar (SUM) are co-created an interactive educational module for Myanmar students, focused on international standards and case studies with Learning videos, reading materials, slides and quizzes. As this resource is one of the most basic rights enjoyed by humans, it will allow the students to be aware that every individual is free to organize and to form and participate in groups, either formally or informally.


Freedom of Association
Freedom of Association
Free
About this course

To promote the awareness of Freedom of Expression, International Centre for Not-For-Profit Law and Spring University Myanmar (SUM) are co-created an interactive educational module for Myanmar students, focused on international standards and case studies with Learning videos, reading materials, slides and quizzes. This resource will allow the students to build understanding, and increase public knowledge on democratic society.

FOE
Freedom of Expression
Free


About this course

This course will guide to build bridges between peacebuilding and nonviolent action practitioners and illustrate how the most strategic and effective methods from both fields can reinforce one another to advance justice, promote human rights, and build sustainable peace. This course will take (8) learning hours with total (5) modules and have to engage with quizzes and discussion sessions at the end of the course.

 
The learners will cover these following modules.

 

 1. Introduction to Synergizing Nonviolent action and peace building
 2. Power and Conflict Transformation  
 3. Strategic Planning and Conflict Assessment Analysis 
 4. Synergizing Nonviolent Tactics and Approaches to Peace Building 
 5. Action Planning for movements

snap img
Synergizing Nonviolent Action and Peace building
Free